Alles over het bepalen van de huurprijs van een vrije sector woning (2023)

Als verhuurder van een vrije sector woning is het belangrijk om te weten hoe je de huurprijs kunt bepalen. In dit artikel geven we je alle informatie die je nodig hebt om de huurprijs van een vrije sector woning vast te stellen. We bespreken de verschillen tussen vrije sector woningen en sociale huurwoningen, de regels omtrent huurverhoging en de mogelijkheid om de huurprijs te indexeren. Lees verder om alles te weten te komen over het bepalen van de huurprijs van een vrije sector woning.

Verschil tussen vrije sector woningen en sociale huurwoningen

Voordat we dieper ingaan op het bepalen van de huurprijs voor vrije sector woningen, is het belangrijk om het verschil tussen vrije sector woningen en sociale huurwoningen te begrijpen. In Nederland zijn er grofweg twee soorten huurwoningen: vrije sector woningen en sociale huurwoningen.

Een vrije sector woning is een woning waarvan de kale huurprijs bij aanvang van het contract boven de zogenoemde huurliberalisatiegrens ligt. In 2022 bedraagt deze grens € 763,47. Huurders van vrije sector woningen komen niet in aanmerking voor huurtoeslag. Verhuurders van vrije sector woningen mogen in principe zelf de hoogte van de huur bepalen.

Een sociale huurwoning daarentegen is een woning waarvan de kale huurprijs bij aanvang van het contract onder de huurliberalisatiegrens ligt. Huurders van sociale huurwoningen hebben recht op huurtoeslag. Voor sociale huurwoningen geldt een wettelijk vastgestelde maximale huurprijsverhoging, en de stijging van de huurprijs is afhankelijk van het inkomen van de huurder.

Geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde huurprijs

Bij vrije sector woningen is er sprake van een geliberaliseerde huurprijs. Dit betekent dat er geen maximale huurprijs is vastgesteld en verhuurders zelf de hoogte van de huur mogen bepalen. Er geldt ook geen maximale jaarlijkse huurverhoging, tenzij dit expliciet staat vermeld in het huurcontract. De huurprijs mag maximaal één keer per jaar worden verhoogd, en tussentijdse verhoging is alleen mogelijk bij kwaliteitsverbetering van de woning, zoals een renovatie. De huurprijs van een vrije sector woning wordt niet bepaald op basis van een puntensysteem.

Voor sociale huurwoningen geldt een niet-geliberaliseerde huurprijs. Verhuurders van sociale huurwoningen mogen niet zelf bepalen wat de nieuwe huurprijs wordt. Er geldt een wettelijk vastgestelde maximale huurprijsverhoging, en de stijging van de huurprijs is afhankelijk van het inkomen van de huurder. Huurders van sociale huurwoningen hebben ook recht op huurtoeslag.

Huurprijs bepalen van een vrije sector woning

Als verhuurder van een vrije sector woning wil je natuurlijk weten hoe je de huurprijs kunt bepalen. Hier zijn enkele belangrijke punten waar je rekening mee moet houden:

  1. De huurprijs van een vrije sector woning ligt hoger dan de huurliberalisatiegrens van € 763,47 (in 2022). Het gaat hierbij om de kale huurprijs, die gesplitst moet zijn van de servicekosten.
  2. Er geldt geen maximale huurprijs voor de woning. Verhuurders mogen zelf de hoogte van de huur bepalen.
  3. Er geldt geen maximale jaarlijkse huurverhoging, tenzij dit expliciet staat vermeld in het huurcontract. De huurprijs mag maximaal één keer per jaar worden verhoogd, en tussentijdse verhoging is alleen mogelijk bij kwaliteitsverbetering van de woning, zoals een renovatie.
  4. De huurprijs van een vrije sector woning wordt niet bepaald op basis van een puntensysteem.

Indexeringsclausule en huurverhoging

Als verhuurder kun je ervoor kiezen om een indexeringsclausule op te nemen in het huurcontract. Een indexeringsclausule bepaalt met welk percentage de huurprijs jaarlijks mag stijgen, meestal gebaseerd op de prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als verhuurder mag je de huurprijs dan verhogen zonder dit te overleggen met de huurder, maar je bent wel verplicht de huurder op de hoogte te brengen van de nieuwe huurprijs.

Als er geen indexeringsclausule is opgenomen in het huurcontract, kun je als verhuurder alleen de huur verhogen in overeenstemming met de huurder. Als de huurder akkoord gaat, moet er een nieuw huurcontract worden gemaakt. Als de huurder niet akkoord gaat, kun je als verhuurder via de kantonrechter de nieuwe huurprijs afdwingen of de huidige huurovereenkomst beëindigen. De kantonrechter bepaalt wie er gelijk heeft, en het kan dus ook zo zijn dat de huurder in de woning mag blijven en dat de huur niet omhoog gaat.

Opslagpercentage en markthuurpercentage

Sommige verhuurders nemen in het huurcontract ook een opslagpercentage of markthuurpercentage op. Het opslagpercentage is een extra huurverhoging die bovenop het percentage huurverhoging komt dat staat vermeld in de indexeringsclausule. Dit percentage is gebonden aan een maximum.

De markthuurbepaling is een bepaling in het contract waarmee de huur eens in de vijf jaar in één keer kan worden verhoogd tot de markthuur die op dat moment van kracht is. De markthuur is gebaseerd op de huurprijs van soortgelijke woningen die rond dezelfde tijd van de geplande huurverhoging worden verhuurd. De verhuurder moet deze markthuurprijs kunnen aantonen.

Het is belangrijk om het huurcontract goed te controleren voordat je het ondertekent, vooral als er een opslagpercentage of markthuurpercentage in staat. Deze bepalingen kunnen ertoe leiden dat je als huurder ineens veel meer moet gaan betalen voor jouw woning. Als je twijfelt of vragen hebt over het bepalen van de huurprijs van een vrije sector woning, kun je altijd contact opnemen met onze juridische experts.

Conclusie

Het bepalen van de huurprijs van een vrije sector woning is een belangrijk aspect van het verhuren van een woning. Als verhuurder van een vrije sector woning mag je zelf de hoogte van de huur bepalen, maar er zijn wel regels en richtlijnen waar je rekening mee moet houden. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de huurliberalisatiegrens, de mogelijkheid om de huurprijs te indexeren en eventuele opslagpercentages of markthuurpercentages in het huurcontract. Door deze regels en richtlijnen te volgen, kun je als verhuurder de huurprijs van een vrije sector woning op een rechtmatige en eerlijke manier bepalen.

Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met onze juridische experts. Wij zijn gespecialiseerd in het complexe huurrecht en kunnen je helpen bij het bepalen van de huurprijs van een vrije sector woning.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 30/10/2023

Views: 5912

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.